ZŠ Středokluky

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021 - 2022

Ředitelství Základní školy Středokluky, p.o.

vyhlašuje zápis dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti odkladem.

Zápis dětí se bude konat v průběhu měsíce dubna bez přítomnosti dětí. Vyplněnou přihlášku lze do školy doručit následujícími způsoby:

  –  svou soukromou datovou schránkou do datové schránky školy (ID datové schránky: vt3ma7a) - do 23.4.2021

  – e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (bez elektronického podpisu nelze žádost registrovat) – reditelstvi@zsamsstredokluky.cz - do 23.4.2021

  – poštou (v krajním případě), ZŠ, Školská 82, 252 68 Středokluky, na obálku napište "Zápis" - do 23.4.2021

  – osobním podáním zákonného zástupce:

Osobní podání v ředitelně školy – Školská 82, Středokluky

 ve dnech: 13.4., 14.4.2021 od 7 - 8 hod., od 12 - 15 hod.

 

Potřebné vyplnit a doložit (elektronicky, písemně, osobně):

 • žádost o přijetí (viz Pro rodiče, Dokumenty ke stažení)
 • kopii či sken rodného listu dítěte

Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí škola převezme a vydá registrační číslo dítěte.

Podáte-li žádost jiným způsobem, registrační číslo Vám zašleme e-mailem.

 

Žádáte-li o odklad dítěte, vyplňte Žádost o odklad. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud zákonný zástupce nemá v den zápisu oba potřebné dokumenty, ředitelka školy správní řízení na dobu nezbytně nutnou přeruší.

O přijatých dětech bude vedení školy informovat (pod přidělenými registračními čísly) na stránkách školy.

Vzhledem k výjimečné situaci, prosím, sledujte stránky školy, pokud by došlo k nějaké změně, budeme Vás informovat. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ivana Bádalová – ředitelka školy (tel. kontakt: 603 876 030)

 

Přihlášku i Žádost o odklad si můžete stáhnout zde:

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022

Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021-2022

 

Základní informace o zápisu

Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá dle §36 odst. 4 školského zákona ve dnech 1. dubna až 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tento termín se vztahuje i na školy soukromé a církevní.
Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Předčasný nástup

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce

 

Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webu školy pod přidělenými čísly

Zákonný zástupce potvrdí svým podpisem, že zápis svého dítěte projednali spolu oba zákonní zástupci.

Písemně se odesílá pouze Rozhodnutí o nepřijetí.

 

Kriteria pro přijímání žáků:

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

2. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje ZŠ Středokluky a nemá trvalý pobyt v příslušném školském obvodu

3. Ostatní - mimo příslušný školský obvod

 

Pokud počet uchazečů o přijetí do 1. ročníku překročí danou kapacitu, bude provedeno losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Maximální počet přijatých dětí: 27

 

Co potřebují naši prvňáčci

Cvičební úbor: tepláky (legíny), kraťasy, tričko, sportovní obuv do tělocvičny i ven, švihadlo dle výšky dítěte

Penál:  2 měkké tužky, guma, pastelky, ořezávátko, dětské nůžky, lepicí tyčinka

cca v listopadu plnicí pero

Kufřík:  starší tričko nebo zástěru na VV a PČ, podložka na lavici - (např. část ubrusu z PVC),vodové barvy, kelímek na vodu, malý štětec a velký plochý štětec, modelína, voskovky

Flétna,velké desky na sešity, notový sešit, průhledné světlé obaly na sešity, umělohmotné desky na písmenka a číslice, 1 složka barevných papírů, 1 složka barevných lepících papírů, 40 čtvrtek na VV, papírové kapesníky v krabičce.

Bačkory a sáček na ně.

Všechny věci (včetně bot), které lze podepsat, prosíme, podepište!

PRO PRVNÁČKY MÁME PŘIPRAVENOU SADU 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 • Být fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, samostatné v sebeobsluze
 • Být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
 • Zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
 • Zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
 • Být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
 • Zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace, orientovat se v elementárních matematických pojmech
 • Mít rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
 • Být přiměřeně sociálně samostatné i sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky
 • Vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
 • Orientovat se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě