INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

publikováno 22. 4. 2021

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které vzejde v platnost dne 26.4.2021, bylo stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že:

 

  • nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19
  • předloží před konáním zkoušky potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-COV[1]2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.

Potvrzení může být nahrazeno dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Potvrzení může být nahrazeno dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech.

Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá.

Kontrolu vydaných dokladů bude provádět střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky.

Pokud žák nebude mít platný doklad, nebude mu konání zkoušky umožněno.

Stejný doklad musí předložit i další osoby účastnící se zkoušky (podporující osoba).

 

Testování žáků:

9.tř. – 27.4., 28.4.    12  –  14,30 hod. (JPZ)

7.tř. – 30.4.              12 – 14,30 hod. (víceletá gymnázia)

5.tř. – 29.4.               v rámci povinného testování celé třídy (víceletá gymnázia)                                         

 

Ostatní dle potřeby, po dohodě. Nezapomeňte – 7 dní předem.