ZŠ Středokluky

Dodatek ke školnímu řádu – distanční výuka

Dodatek ke školnímu řádu - distanční výuka

 

 

Škola: Základní škola Středokluky, příspěvková organizace

Dodatek ke školnímu řádu č. 1/2020 – distanční vzdělávání

Účinnost od: 1. 9. 2020

 

Základní škola Středokluky zajistí pro žáky distanční výuku v případech daných zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  dle § 184a v platném znění.

 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti  žáků ve škole

 

(1)           Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným  žákům  vzdělávání distančním způsobem.

 

(2)           Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

(3)           Žáci  jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Vyučující poskytuje výuku dle rozvrhu hodin dálkovou formou přes Microsoft Teams. Žáci jsou povinni se k výuce připojit přes aplikaci Microsoft Teams, kterou jim škola zajišťuje zdarma. Přihlašovací údaje obdrží žáci a jejich rodiče při nástupu do školy. Pokud se žák do výuky nepřipojí, musí ho zákonný zástupce řádným způsobem neprodleně omluvit SMS zprávou či e-mailem svému třídnímu učiteli.

 

Tělesná výchova a praktické činnosti nejsou při distanční výuce vyučovány. Na hudební a výtvarnou výchovu jsou zadány samostatné práce.

 

(4)           V případě, že žák nemá možnost účastnit se výuky online, omluví jej zákonný zástupce e mailem či SMS zprávou třídnímu učiteli. Zákonný zástupce si domluví předávání výukových materiálů v tištěné podobě s vyučujícími a žák je povinen vypracované materiály odevzdat vyučujícím v určeném termínu.

 

(5)           Pokud  bude mít  škola dostatek notebooků, které může zapůjčit žákům domů na online výuku, může zákonný zástupce žáka požádat o výpůjčku. Výpůjčka bude provedena na základě smlouvy. Informace o možnosti zapůjčení notebooků je zveřejněna na webu školy.

 

(6)           Online výuka je hodnocena podle klasifikačního řádu. Váhu známky určuje vyučující s přihlédnutím ke specifikům domácí práce.

 

(7)           Žák má nárok na odebrání oběda ze školní jídelny.

 

Ve Středoklukách dne 31. 8. 2020                                      Mgr. Ivana Bádalová

ředitelka školy